O lécích - Poznejte své léky

Retinoidy – Program prevence početí

SÚKL informuje, že výbor PRAC doporučuje aktualizaci Programu prevence početí a upozorňuje na riziko neuropsychiatrických poruch.

Výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ukončil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících retinoidy. Doporučil aktualizovat opatření pro minimalizaci rizika teratogenity – Program prevence početí a upozornit na možné riziko neuropsychiatrických poruch (jako je deprese, úzkost a změny nálady).

Během svého přezkoumání výbor PRAC vyhodnotil dostupné údaje, včetně publikované literatury a hlášených nežádoucích účinků. Rovněž se zajímal o názor pacientů a zdravotnických pracovníků na společném setkání zúčastněných stran a během následné písemné konzultace. Doporučení výboru PRAC jsou shrnuty níže.

Prevence početí

Výbor PRAC potvrdil, že všechny perorálně podávané (užívané ústy) retinoidy jsou teratogenní, tj.  mohou mít škodlivý účinek na plod a nesmí se užívat během těhotenství. Navíc perorální retinoidy acitretin, alitretinoin a isotretinoin nesmí užívat ženy, které mohou otěhotnět, pokud nesplňují podmínky Programu prevence početí (PPP). I když byl PPP již zaveden v některých členských státech EU, včetně České republiky, nyní byl aktualizován a harmonizován tak, aby byl v praxi dodržován a zajistil optimální podporu oboustranné komunikace mezi lékařem a pacientem týkající se rizik těchto přípravků.

Nový PPP zahrnuje zejména posouzení pacientek z hlediska pravděpodobnosti otěhotnění, požadavků týkajících se testování těhotenství a potřeby účinné antikoncepce před léčbou, během léčby a po ní. Rovněž má zajistit, aby pacientky a předepisující lékaři prošli společně formulář Informovaný souhlas a potvrdili, že lékař pacientce předal všechny nezbytné informace, pacientka jim porozuměla a zavazuje se je dodržovat. V rámci PPP budou lékařům i pacientům poskytovány Edukační materiály včetně Kartičky pro pacienty.

Společnosti, které obchodují přípravky obsahující acitretin, alitretinoin a isotretinoin, provedou studii k posouzení efektivity těchto aktualizovaných opatření zejména s cílem ověřit, jak je PPP implementován.

Pro perorální retinoidy bexaroten a tretinoin nebyl PPP považován za nezbytný, protože tyto látky, které se používají k léčbě určitých druhů rakoviny, se podávají velmi odlišné skupině pacientů pod přísným lékařským dohledem a již existující opatření jsou považována za dostatečná pro prevenci těhotenství.

Pro topické retinoidy (aplikované na kůži) ukazují dostupné údaje, že množství účinné látky, které se přes kůži vstřebá do organizmu, je extrémně nízké. Proto je velmi nepravděpodobné, že by tyto přípravky mohly zapříčinit poškození plodu. Nicméně nadměrné používání nebo aplikace na poškozenou kůži mohou zvýšit absorpci retinoidů. Proto výbor PRAC doporučil, že z preventivních důvodů topické retinoidy nesmí používat těhotné ženy a ženy, které plánují otěhotnět.

Riziko neuropsychiatrických poruch.

Výbor PRAC rovněž prozkoumal dostupná data týkající se neuropsychiatrických poruch jako je deprese, úzkost a změny nálady v souvislosti s léčbou retinoidy. I když varování týkající se tohoto možného rizika již byla do informací o přípravku zahrnuta, výbor přehodnotil jejich rozsah a povahu, aby se ujistil, že odrážejí dostupné důkazy a že budou uplatňovány důsledně.

Pro perorální retinoidy existují pouze omezené údaje a proto nelze jasně prokázat, zda toto riziko bylo způsobeno jejich používáním. Výbor PRAC nicméně uznal, že pacienti s vážnými kožními stavy mohou být kvůli povaze onemocnění více ohroženi neuropsychiatrickými poruchami. Proto doporučil, aby informace pro předepisování všech perorálních retinoidů obsahovaly varování o tomto riziku, včetně projevů a symptomů, kterých si pacienti a jejich rodiny musí být vědomi (například změny nálady nebo chování).

Pro topické retinoidy dostupné údaje (i když jsou velmi omezené) naznačují, že tyto léky nepředstavují riziko psychických nežádoucích účinků, proto se do textů nepřidávají žádná další varování.

Doporučení výboru PRAC bude nyní zasláno Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP), který vydá konečné stanovisko za EMA. Konečnou fází procedury přehodnocení je přijetí právně závazného rozhodnutí ze strany Evropské komise, které bude následně platné ve všech členských státech EU.

Více o přípravcích

Retinoidy jsou deriváty vitamínu A dostupné v kapslích užívaných ústy (perorálně), nebo ve formě krémů a gelů aplikovaných na kůži (topicky). Retinoidy se používají k léčbě různých forem akné, závažných ekzémů na rukou, které neodpovídají na léčbu kortikosteroidy, závažných forem psoriázy, určitých typů kožních nádorových onemocnění a jiných kožních obtíží. V rámci referralu byly hodnoceny tyto látky: acitretin, adapalen, alitretinoin, isotretinoin, tretinoin, bexaroten, tazaroten, včetně kombinovaných přípravků.

V České republice jsou obchodovány tyto léčivé přípravky s obsahem retinoidů (látka /léčivý přípravek):

acitretin: Neotigason 10mg cps, Neotigason 20mg cps

adapalen: Belakne 0,1% gel a krém,  Differine 1mg/g gel a krém

bexaroten: Tagretin 75 mg  cps

isotretinoin: Aknenormin 10mg cps, Aknenormin 20mg cps, Curacné 10mg cps, Curacné 20mg cps, Isotretinoin Belupo

tretinoin: Acnatac 10mg/g  + 0.25mg/g gel,  Aknemycin plus  40mg+0,25mg/g  drm sol

Oddělení Farmakovigilance
13. 2. 2018