O lécích - Poznejte své léky

Hydroxyethyl škrob – EMA doporučila stažení z trhu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o následujícím. 

Dne 11. února 2022 doporučil bezpečnostní výbor agentury EMA, PRAC, aby byla v Evropské unii pozastavena registrace pro infuzní roztoky hydroxyethyl škrobu (HES). Tyto přípravky byly schváleny k náhradě objemu plazmy po akutní (náhlé) ztrátě krve, pokud není dostačující léčba jiným typem roztoků (krystaloidy).

Bezpečnost infuzních roztoků HES byla přezkoumána ve dvou samostatných procedurách v roce 2013 a následně byla zavedena řada omezení a opatření k minimalizaci rizika poškození ledvin a úmrtí u některých pacientů (u kriticky nemocných, s popáleninami nebo se sepsí, tj. bakteriální infekcí v krvi).


V důsledku třetího přezkumu provedeného v roce 2018 bylo použití infuzních roztoků HES dále omezeno na akreditované nemocnice a zdravotničtí pracovníci předepisující nebo podávající HES museli být vyškoleni v jejich správném použití. Kromě toho byla do informací o přípravku přidána další varování, která mají zdravotnickým pracovníkům připomenout, že tyto roztoky nesmí být používány u pacientů se sepsí, poškozením ledvin nebo u jiných zranitelných pacientů, jako jsou kriticky nemocní. Tato opatření byla zavedena s cílem zajistit, aby infuzní roztoky HES nebyly používány u pacientů se zvýšeným rizikem poškození zdraví. Společnosti, které prodávají infuzní roztoky HES, byly také požádány, aby provedly studii používání HES a tím zkontrolovaly, zda jsou zavedená omezení dodržována v klinické praxi.


Výbor PRAC přezkoumal výsledky této studie, které ukazují, že infuzní roztoky HES se stále používají jinak než dle doporučení uvedených v informacích o přípravku. Výbor dospěl k závěru, že další omezení zavedená v roce 2018 dostatečně nezajistila bezpečné používání roztoků HES, které jsou nadále používány u určitých skupin pacientů, u nichž bylo prokázáno závažné riziko.


Vzhledem k tomu, že podmínkou bezpečného používání infuzních roztoků HES bylo dodržování souboru opatření dohodnutých v roce 2018 a studie prokázala, že se tak nestalo, přínosy HES již nejsou považovány za převažující nad jeho riziky. Výbor PRAC prozkoumal možnost zavedení dalších opatření k zajištění toho, aby se roztoky HES používaly podle informací o přípravku, ale dospěl k závěru, že neexistují žádná jiná opatření nebo kombinace opatření, která by byla proveditelná a dostatečná k ochraně pacientů.

 

S ohledem na závažná rizika, kterým jsou některé populace pacientů stále vystaveny, proto výbor PRAC doporučil pozastavení registrací pro infuzní roztoky HES v EU.

Doporučení výboru PRAC bylo zasláno Koordinační skupině pro vzájemné uznávání  a decentralizované postupy – humánní (CMDh), která přijala své stanovisko dne 23. února 2022.

 

Informace pro pacienty

• HES roztoky pro infuzi jsou náhradní tekutiny podávané pacientům, kteří ztratili krev po zranění nebo operaci.

• EMA doporučuje, aby byly tyto roztoky odstraněny z trhu EU s ohledem na vážná rizika (poškození ledvin a úmrtí) u některých pacientů (například velmi nemocných nebo s otravou krve).

• K dispozici jsou jiné možnosti léčby.

 

Informace pro zdravotníky

• Je doporučeno pozastavení registrace infuzních roztoků HES z důvodu rizika poškození ledvin a úmrtí u některých skupin pacientů, včetně kriticky nemocných pacientů a pacientů se sepsí.

• Navzdory zavedení kontraindikací a varování v roce 2013 a dalším opatřením v roce 2018 poslední studie o používání HES ukazuje, že infuzní roztoky HES jsou nadále používány mimo doporučení uvedená v informacích o přípravku, což stále vystavuje určité skupiny pacientů vážným rizikům.

• Protože nebylo možné identifikovat žádná jiná proveditelná a účinná opatření k minimalizaci rizik, EMA doporučuje, aby byly infuzní roztoky HES staženy z trhu EU, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

• Jsou dostupné léčebné alternativy a měly by být vybrány podle příslušných klinických doporučení.

Informace příslušným zdravotnickým pracovníkům bude zaslána dopisem, který bude také zveřejněn na webu SÚKL i EMA.

 

Více o přípravku

Infuzní roztoky HES byly schváleny pro léčbu hypovolémie (nízký objem krve) způsobené akutní ztrátou krve, kde léčba pouze alternativními infuzními roztoky známými jako „krystaloidy“ není považována za dostatečnou.

Roztoky HES patří mezi koloidní roztoky. Kromě krevních produktů se k náhradě objemu plazmy používají dva typy roztoků: krystaloidy a koloidy. Koloidy obsahují velké molekuly, jako je škrob, zatímco krystaloidy jsou roztoky látek s nízkou molekulovou hmotností a zahrnují fyziologický roztok a Ringerův roztok.

V EU byly infuzní roztoky HES registrovány národní procedurou a jsou dostupné v několika členských státech pod různými obchodními názvy. V ČR jsou registrovány a obchodovány tyto přípravky s obsahem HES: Voluven 6%, Voluven 10%, Volulyte 6%.

 

Více o proceduře

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) agentury EMA, odpovědný za hodnocení bezpečnosti humánních léčivých přípravků, vydal své doporučení po přezkoumání výsledků studie používání léčiv, která byla požadována jako součást dodatečných opatření k minimalizaci rizik vyplývajících ze závěru celoevropského přehodnocení podle článku 107 i v roce 2018.

Doporučení výboru PRAC bylo zasláno Koordinační skupině pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy – humánní (CMDh). CMDh, rovněž s ohledem na dodatečné informace od držitelů rozhodnutí o registraci pro infuzní roztoky HES, schválila doporučení výboru PRAC a přijala své stanovisko. Vzhledem k tomu, že stanovisko CMDh bylo přijato většinou hlasů, bude nyní zasláno Evropské komisi, která následně přijme celoevropské právně závazné rozhodnutí.

CMDh je orgán zastupující členské státy EU a také Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Zodpovídá za zajištění harmonizovaných informací o bezpečnosti pro národně registrovaná léčiva v celé EU.

Související články:

14.02.2022 - Hydroxyethyl škrob – doporučeno pozastavení registrace, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

9.10.2018 - Informační dopis - hydroxyethylškrob (HES), Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

3.11.2017 - Hydroxyethyl škrob - zahájeno celoevropské přehodnocení, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

25.10.2013 - Hydroxyethyl škrob – závěry přehodnocení EMA, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

22.07.2013 - Hydroxyethyl škrob- aktualizace informací, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

20.06.2013 - Hydroxyethyl škrob – výbor PRAC doporučuje pozastavení registrace, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

7.12.2012 - Hydroxyethylamylum – zahájení celoevropského přehodnocení, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

odbor farmakovigilance 
25. 2. 2022