O lécích - Poznejte své léky

Upozornění a informace k bezpečnosti léků

Kyselina valproová a interakce s karbapenemy

Upozornění na riziko snížené plazmatické koncentrace valproátu při souběžném podávání karbapenemů a kyseliny valproové/natrium-valproátu

 

EMA doporučuje opatření k omezení rizika vzniku PML při léčbě přípravkem Tysabri

Evropská léková agentura (EMA) doporučuje dodatečná opatření k omezení rizika vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie (dále PML) při léčbě přípravkem Tysabri. Riziko PML se zvyšuje po dvou letech léčby přípravkem Tysabri, ale i nadále převažují přínosy nad riziky při léčbě přípravkem u pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou. 

 

Evropská léková agentura doporučuje pozastavení registračního rozhodnutí pro sibutramin

Přípravky na hubnutí spojené se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod budou staženy z celého trhu Evropské unie.  

 

Statiny - aktualizace textů týkající se nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů doprovázející léčivé přípravky ze skupiny statinů o nové nežádoucí účinky (poruchy spánku, ztráta paměti, sexuální poruchy, deprese, intersticiální pneumonie).

 

Lék proti obezitě přehodnocován z důvodu kardiovaskulární bezpečnosti

Aktuální informace Evropské lékové agentury k probíhajícímu přehodnocení bezpečnosti sibutraminu.

 

Doporučení ke snížení rizika vzniku nefrogenní systémové fibrózy při podání léčiv s obsahem gadolinia

Evropská léková agentura  (EMEA) přijala doporučení ke snížení rizika nefrogenní systémové fibrózy (NSF) v souvislosti s podáním kontrastních látek s obsahem gadolinia u pacientů ohrožených vznikem této choroby.

 

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Státní ústav pro kontrolu léčiv opětovně upozorňuje na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol  

 

Aktualizované informace o bezpečnosti insulinu glargin

Evropská léková agentura aktualizuje informace o bezpečnosti insulinu glargin.

 

Upozornění SÚKL ze dne 9.6.2009

Zrušení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) a zahájení jeho stahování z trhu v Evropské unii.

 

Pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab)

Evropská léková agentura (EMEA) doporučila pozastavení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) pro možná závažná bezpečnostní rizika.

 

Doporučení Evropské lékové agentury pro bezpečnější užívání přípravků obsahujících methylfenidát

Evropská léková agentura (EMEA) vydala prohlášení, ve kterém se potvrzuje, že methylfenidát zůstává vhodnou volbou léčby pro děti od šesti let a adolescenty s deficitem pozornosti/ hyperkinetickým syndromem (ADHD, DSM-IV).

 

ACE inhibitory a antagonisté angiotensinu II (sartany) – používání během těhotenství a kojení

EMEA přehodnotila riziko používání ACE inhibitorů a antagonistů angiotensinu II (sartany) během těhotenství a kojení.

 

Konvenční antipsychotika a riziko zvýšené mortality u starších pacientů s demencí

Závěr z nedávného celoevropského přehodnocení konvenčních antipsychotik.   

 

Pozastavení registrace - Acomplia

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) doporučil pozastavení registrace léčivého přípravku Acomplia.

 

Informace pro odbornou veřejnost - antiepileptika

Informace o aktualizaci SPC a PIL doprovázejících některá antiepileptika z důvodu rizika sebevražedného myšlení a chování.