O lécích - Poznejte své léky

Upozornění a informace k bezpečnosti léků

Bisfosfonáty a riziko atypické fraktury femuru

Informace pro držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků o nutnosti úpravy souhrnů údajů o přípravku a příbalových informací u všech přípravků obsahujících bisfosfonáty v návaznosti provedením přehodnocení jejich rizika v souvislosti s výskytem atypických fraktur femuru.

 

EMA doporučuje omezení používání léčivého přípravku Multaq

Informace Výboru CHMP Evropské lékové agentury (EMA) o doporučení omezení používání léčivého přípravku Multaq.

 

Vzorová příbalová informace pro přípravky hormonální substituční léčby

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci přípravků pro hormonální substituční léčbu registrovaných v České republice, aby s další aktualizací informací o svých přípravcích texty zároveň upravili dle uvedeného vzorového PIL a pokud tak ještě neučili, tak také dle dříve zveřejněného vzorového SPC.

 

Pandemrix a narkolepsie - restrikce používání u dětí a mladistvých

Informace o doporučení Evropské lékové agentury omezit používání pandemické chřipkové vakcíny Pandemrix u dětí a mladistvých do 20 let vzhledem k vzácným případům výskytu narkolepsie u mladých osob.

 

Pozitivní poměr přínosů a rizik pro vareniklin (Champix) byl potvrzen

Informace o přehodnocení poměru přínosů a rizik vareniklinu (Champix), které provedl Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury. Přínosy ukončení kouření převažují nad mírně zvýšeným rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod, které bylo popsáno v nedávno publikované studii.

 

Informace k přehodnocení bezpečnosti a účinnosti přípravku Multaq

Informace k probíhajícímu přehodnocení poměru bezpečnosti a účinnosti léčivého přípravku Multaq.

 

Pioglitazon a mírné zvýšení rizika karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura doporučuje nové kontraindikace a upozornění.

 

Dexrazoxan – omezení při léčbě karcinomu prsu a kontraindikace u dětí a dospívajících

Evropská léková agentura EMA doporučila omezení používání dexrazoxanu u dospělých pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, kteří již byli léčeni antracykliny doxorubicinem nebo epirubicinem. Výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP EMA rovněž doporučil kontraindikaci pro používání dexrazoxanu u dětí.

 

Nimesulid a zrušení indikace pro symptomatickou léčbu bolestivé osteoartrózy

Informace o přehodnocení přínosů a rizik u léčivých přípravků s obsahem nimesulidu.

 

Pioglitazon a možné riziko karcinomu močového měchýře

Evropská léková agentura (EMA) informuje o hodnocení přínosů a rizik pioglitazonu se zaměřením na možné riziko karcinomu močového měchýře

 

Kombinovaná kontraceptiva s drospirenonem – přehodnocení rizika venózního tromboembolismu

Nedávno publikované studie ukázaly vyšší riziko rozvoje venózního tromboembolismu než jaké bylo dosud popisováno po podání orálních kontraceptiv obsahujících drospirenon.

 

Přehodnocování přínosů a rizik u léčivých přípravků obsahujících pioglitazon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přehodnocování přínosů a rizik léčby využívající léčivé přípravky obsahující pioglitazon. 

 

Informace pro zdravotnické pracovníky

SÚKL informuje o léčivém přípravku Adacel Polio a hlášení nežádoucích účinků po vakcinaci.

 

Bisfosfonáty a výskyt vzácné atypické fraktury femuru

Informace o ukončení přehodnocení skupiny bisfosfonátů Výborem pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury.

 

Inhalační a intranasální kortikosteroidy a riziko systémových nežádoucích účinků včetně psychiatrických.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ze skupiny inhalačních a intranasálních kortikosteroidů k revizi a následné aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) doporučila znění textu týkající se rizika psychiatrických nežádoucích účinků u inhalačních kortikosteroidů a rizika systémových nežádoucích účinků včetně psychiatrických u intranasálních kortikosteroidů.